⚕️Medicína 3.0

⚕️Medicína 3.0

Tento článek nebude recenzí žádné tech-hračky, ale zpracováním tématu, které mnou už nějaký čas rezonuje a kontext mu dalo čtení knihy, kterou prozradím v závěru článku.

⚠️
Na úvod klasický disclaimer, nejsem lékař a nedávám lékařské rady. Je nutné toto opakovat? A vlastně to, že nejsem lékař, mi myslím, dává možnost zpracovat toto téma s neposkvrněnou laickou myslí přílišným detailem.

Medicína 3.0 je součástí konceptu vývoje lékařství / zdravotnictví / přístupu a porozumění zdraví a nemocí v průběhu času lidstva. Jak název napovídá, jedná se o třetí verzi chápání této komplexní problematiky. Základní časovou osu jsem pokusil nakreslit níže. Jednotlivé etapy vysvětlím dále v textu.

Zevrubná časová osa koneptu Medicíny 1.0-3.0

🌳 Medicína 1.0

Pokud bychom měli dosadit nějakou personu za tuto éru, byl by to Hippokrates. Nicméně, tato éra trvala téměř dva tisíce let po jeho smrti.

Medicína 1.0 byla založena na přímém pozorování, z něhož pramenily dohady. Některé měly reálný význam, jiné nikoliv. Hippokrates například podporoval chůzi a pohyb obecně, dále tvrdil, že v jídle lze najít "vynikající lék", ale také "špatný lék". Některé z teorií Medicíny 1.0. sice zapadaly do tehdejšího chápání světa, nicméně jejich relevance je dnes nulová. Příkladem muže být teorie Čtyř základních tělesných šťáv (žlutá a černá žluč, krev, hlen).

Na to se později navázala teorie 4 temperamentů - cholerik, melancholik, sangvinik a flegmatik.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Čtyři_základní_tělesné_šťávy

Velkým myšlenkovým posunem a přínosem Hippokrata bylo poznání, že nemoci jsou způsobeny přírodou, a nikoliv působením bohů, jak se dříve věřilo. Už to samo o sobě představovalo obrovský krok správným směrem.

💉 Medicína 2.0

Medicína 2.0 přišla velmi zhruba v polovině 19. století s příchodem objevů mikroorganismů (viry a bakterie), který nahradil názor, že většina nemocí se šíří "špatným vzduchem". To vedlo ke zlepšení hygienických postupů lékařů a nakonec k vývoji antibiotik.

🦠
Nešlo samozřejmě o přechod z 1.0->2.0 ze dne na den. Ve skutečnosti byl proces dlouhý a bolestný. Šlo opět zejména o způsob myšlení.

Zaujal mě příběh vídeňského porodníka Ignaze Semmelweise. Toho rmoutilo, kolik umírá novorozeňat v nemocnici, kde pracoval. Přišel na to, že podivná "horečka u dětského lůžka" může souviset s pitvami, které jeho kolegové prováděli ráno před odpoledními porody - přičemž si mezidobí nemyli ruce. Existence bakterií v té době nebyla objevena, ale Semmelweis se správně tehdy domníval, že onemocnění způsobuje něco, co přenášejí lékaři provádějící pitvy. Doba tomuto názoru nebyla nakloněna. Smutný osud Semmelweise je završen roku 1865. kdy umírá poté, co byl ostrakizován, a to sám a v blázinci. Ironií osudu je, že tentýž rok demonstruje Joseph Lister poprvé úspěšně princip antiseptické chirurgie, když v nemocnici v Glasgow operuje sterilními technikami malého chlapce.

Přechod od medicíny 1.0 k medicíně 2.0 byl částečně vyvolán novými technologiemi, jako je mikroskop, ale spíše šlo o nový způsob myšlení. Základní milníky přechod jsou tyto:

 • 1628 - Francis Bacon - vědecká metoda - zásadní filozofický posun od pozorování a hádání >> pozorování a následnému vytvoření hypotézy.
 • 1864 - Louis Paster - vyhlásil teorii, že nemoci, hniloba a zánět jsou způsobeny živými mikroorganismy
 • 1865 - Josepeh Lister - operace sterilními technikami
 • 1882 - Robert Koch - identifikoval zárodky způsobující tuberkulózu a choleru
 • 1928 - Alexander Fleming - objev penicilinu

Od Baconovy eseje do objevu penicilinu, který skutečně změnil pravidla hry v medicíně 2.0, uplynula tři století. Šlo tedy o dlouhou a transformační dobu, která je klíčovou pro naší dnešní civilizaci. Došlo k vymýcení smrtelných nemocí, jako je dětská obrna a neštovice. Úspěchy Medicíny 2.0 pokračovaly zvládnutím HIV a AIDS v devadesátých a dvacátých letech 20. století, kdy se z toho, co se zdálo být pohromou ohrožující celé lidstvo, stalo zvládnutelné chronické onemocnění.

📚
Pro kontext užasné pouti Medicíny 2.0 - zejména v rámci 20. století, doporučuji knihu Zázračná imunita.

Koncept Medicíny 2.0 má ale svá úskalí, mezi něž patří zejména následující:

 • Krátkozrakost - 2.0 řeší totiž primárně akutní onemocnění a úrazy.
 • Nízká prevence a podcenění onemocnění s dlouhým náběhem - např. ateroskleróza (kornatění tepen) začíná desetiletí předtím, než vyvrcholí např. infarktem.
 • Všeobecný přístup k pacientům - opak personalizované medicíny.
 • Nízká úroveň technologií - příkladem mohou být 2 testy posouzení metabolického zdraví - test na glykémii nalačno a test HbA1c (dává odhad průměrné glykémie za 90 dní). Tyto testy však mají omezený význam, protože jsou statické a zpětně orientované. V kontrastu s těmito testy jsou CGM senzory (pro kontinuální měření glukózy) , které de facto poskytují real-time data.

⚕️ Medicína 3.0

Medicína 3.0 je dalším evolučním stupněm našeho myšlení. Je změnou přístupu k medicíně. Lze na ní pohlížet prostřednictvím 4 hlavních bodů, které vlastně napravují neduhy Medicíny 2.0.

1) 🛡️ Prevence před léčbou

Za prvé, medicína 3.0 klade mnohem větší důraz na prevenci než na léčbu. Kdy Noe postavil archu? Dlouho předtím, než začalo pršet. Medicína 2.0 se snaží přijít na to, jak se dostat do sucha poté, co začne pršet. Medicína 3.0 studuje meteorologii a snaží se zjistit, zda je třeba postavit lepší střechu, nebo loď.

2) 🧑 Personalizovaný přístup

Zatímco Medicína 2.0 považuje všechny za v podstatě stejné a řídí se výsledky klinických studií, Medicína 3.0 bere v potaz tyto výsledky, ale jde dál a zkoumá, nakolik se pacient liší od "průměrného" subjektu ve studii. S tím souvisí i další bod.

3) ⚠️ Posouzení rizika

Třetí filozofický posun souvisí s naším postojem k riziku. V medicíně 3.0 je naším výchozím bodem poctivé posouzení a přijetí rizika - včetně rizika nečinnosti.
Existuje mnoho příkladů, jak Medicína 2.0 špatně chápe riziko, jedním z nejznámějších případů je studie WHI (Women's Health Initiative Study) z roku 2002, která vyvolala paniku ohledně užívání HRT (Hormone replacement therapy - hormonální substituční léčba).

♀️
Tato rozsáhlá klinická studie, které se zúčastnily tisíce starších žen, porovnávala řadu zdravotních výsledků u žen užívajících HRT a u těch, které ji neužívaly. Studie ukázala 24% relativní nárůst rizika rakoviny prsu u skupiny žen užívajících HRT a titulky novin po celém světě odsoudily HRT jako nebezpečnou léčbu způsobující rakovinu.

Uvedené zvýšení rizika o 24 % znělo opravdu děsivě. Nikoho však nezajímalo, že absolutní zvýšení rizika rakoviny prsu u žen ve studii zůstalo nepatrné. Zhruba pět z tisíce žen ve skupině s HRT onemocnělo rakovinou prsu oproti čtyřem z tisíce žen v kontrolní skupině, které nedostávaly žádné hormony. Absolutní zvýšení rizika činilo pouhých 0,1 procentního bodu. HRT byla spojena s potenciálně jedním případem rakoviny prsu navíc na každých tisíc pacientek. Přesto bylo toto nepatrné zvýšení absolutního rizika považováno za převažující nad jakýmikoliv přínosy, což znamená, že ženy v menopauze budou potenciálně vystaveny návalům horka a nočnímu pocení, stejně jako ztrátě hustoty kostí a svalové hmoty a dalším nepříjemným příznakům menopauzy.

Medicína 2.0 tuto terapii raději zcela zavrhla na základě jediné klinické studie, než aby se snažila pochopit a řešit všechny nuance.

Medicína 3.0 by tuto studii vzala v úvahu, přičemž by si uvědomila její nevyhnutelná omezení a zabudované předsudky. Klíčovou otázkou, kterou si Medicína 3.0 klade, je, zda tato intervence, HRT, s relativně malým zvýšením průměrného rizika u velké skupiny žen starších pětašedesáti let, může být přesto čistě prospěšná pro naši individuální pacientku s její vlastní jedinečnou kombinací symptomů a rizikových faktorů.
Více k tomuto tématu pojednává: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6780820/

4) ⭐LifeSpan vs HealthSpan

To nejdůležitější jsem si nechal na konec. Medicína 2.0 ráda hovoří o délce života (=Lifespan). Medicína 3.0 si je vědoma toho omezení a přidává druhý, neméně důležitý pojem a to je kvalita života (=Healthspan). Banálně řečeno, k čemu je, že se dožijete 100 let, když posledních 15 let strávíte na lůžku.

Hlavní problém HealthSpan je, že není businesově příliš sexy. Zdravotní pojišťovny příliš nezaplatí lékaři za to, že řekne pacientovi, aby změnil způsob stravování nebo aby sledoval hladinu glukózy v krvi a pomohl mu tak zabránit vzniku cukrovky 2. typu. Přesto pojišťovna stejnému pacientovi zaplatí (velmi drahý) inzulín poté, co mu byla cukrovka diagnostikována. Téměř všechny peníze současného zdravotnictví plynou spíše na léčbu než na zmíněnou prevenci v bodu 1.

Dalším problémem v mém vidění je to, že tento koncept vyžaduje osobní převzetí zodpovědnosti za svůj život a za svoje zdraví. To znamená nespoléhat na to, že na každý neduh dostanu kouzelnou pilulku, která vyřeší automaticky všechny problémy. Autor knihy hovoří v podobenství, zda jste kapitánem, nebo pasažérem lodi. To vyžaduje mimo jiné:

 • jistou medicínskou gramotnost,
 • odvahu vystoupit ze své komfortní zóny,
 • proaktivní přístup k problémům,
 • mít snahu měnit zaběhnuté návyky.

Souvisejícím problémem může být také, že Healtspan a prevence vyžadují konzistenci v rozumném přístupu v "nudných oblastech" lidského života jako:

 • cvičení,
 • spánek,
 • výživa,
 • psychická pohoda / zvládnutí stresu.

5) 🤖 Technologie

Autor knihy technologie tolik neakcentuje, ale já bych je rád zmínil. Existuje celá řada produktů z oblasti wearables (nositelné elektroniky), různých senzorů (např. CGM), krevních testů, měřičů kvality ovzduší, prokognitivních žárovek, různých ochranných pomůcek atd. Tyto technologie mohou být podpůrnými pilíři pro optimalizování a sledování svého zdravotního stavu.

Jeden příklad za všechny - chytrý prsten Oura Ring. Může pomoci v krátkodobém horizontu - např. díky měření teploty a HR/HRV upozornit na blížící se onemocnění. Ale poskytuje skvělé informační ohlédnutí na konzistenci v esenciálních oblastech bytí - spánek, aktivity.

💍
Pokud Vás zajímá více z oblasti chytrých prstenů, zkuste #pánprstenů
📙
Někteří možná už tuší. Text výše vznikl z mých poznámek realizovaných při čtení knihy Outlive - od Peter Attia.
Měla by vyjít na podzim 2023 pod hlavičkou nakladatelství Melvil.

Uvedu 2 služby, které osobně využívám a jsou blízké filozofii Medicíny 3.0 - zejména co se osobní zodpovědnosti, prevence a technologií týče:

1) MUTUMUTU - životní pojišťovna, která vás motivuje se hýbat. Více jsem o ní hovořil zde

Motivační pohybové portfolio
Proč se hýbat a cvičit? Jaké jsou hlavní důvody a benefity pohybu? Jaké aktivity mohu volit? Jak hacknout pohyb? A jak do toho zapadá Mutumutu?

Pokud Vás to zaujalo, můžete zkusit můj kupon "PAVEL9891JESUPER", případně můj odkaz. Možná nám z toho oběma něco cinkne (1000 Kč v případě využití kupónu).

2) OZP - poměrně progresivní zdravotní pojišťovna, která jde aktivnímu životnímu stylu a prevenci také naproti. A to například svým programem Každý krok pomáhá a poměrně moderní aplikaci VITAKARTA s možností proplacení účtenek na aktivity, regeneraci atd.
Vyzkoušejte VITAKARTU zde - https://fitnesator.link/ozp

▶️
Tento článek vyšel také ve video verzi na Youtube: